FB圖形例題3D旋轉【VFB源碼】

  勇芳 2018-3-8 5785

ScreenGif.gif

這是 FB 自己內部繪圖專用函數畫的動畫

當然可以用翻譯為 GDI畫,這里只是演示代碼運行方式

感興趣的可以下載源碼研究。

基本代碼:

  ScreenRes 800, 600, 32
  
  Dim As Long fps
  ReDim As V3 Va()
  Dim As String d = "ABCD"
  Randomize 13
  AddABox(va(), Type < V3 > (400, 300, 0), 350, 2, 2, RGB(250, 100, 0)) 'skewer
  'flip 90 degrees on y axis
  memcpy(@va(LBound(va)), RotateArray(va(), Type < _float > (0, 1.570796, 0), vct(400, 300, 0), 0), (UBound(va) - LBound(va) + 1) *SizeOf(v3))
  'Add text
  For n As Long = 0 To Len(d) -1
      Var zv = map(0, (Len(d) -1), n, -250, 250)
      AddAChar(Va(), Chr(d[n]), 150, RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, Rnd * 255), "Arial", FS_BOLD, zv)
  Next n
  'knob at the end
  addasphere(va(), Type < V3 > (400, 300, -350), 30, RGB(200, 200, 0), 1)
  
  Dim As Single ang, rad
  Dim As v3 Ptr rr
  
  Color, RGB(100, 100, 100)
  Do
      ang += .025
      If ang > 1.570796 * 4 Then ang = 0 '2*pi
      rr = RotateArray(va(), Type < _float > (.5, ang, 0), vct(400, 300, 0), 1)
      quicksort(rr, 0, UBound(va) -1)
      ScreenLock
      Cls
      Draw String(10, 10), "FPS =" & fps
      Draw String(10, 30), "Elements = " & UBound(va)
      
      For n As Long = LBound(va) -1 To UBound(va) -1
          rad = map( -500, 500, rr[n].z, 5, 2)
          Circle(rr[n].x, rr[n].y), rad, rr[n].col, , , , f
      Next n
      ScreenUnlock
      Sleep Regulate(30, fps), 1
  Loop Until Len(Inkey)

源碼下載:Basic語言編程群 78458582 進QQ群后,在群共享里下載。

因國家互聯網安全管理要求,關閉回帖功能。大家需要留言,請使用【勇芳軟件客服】即時聯系勇芳點此打開->>勇芳軟件客服
返回
聯系勇芳
一个人看的www视频播放中文_2012中文字幕电影_亚洲国产成人高清在线观看_中文字幕天堂最新版在线网